Regulamin

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Zawieranej na Odległość

 

1. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze warunki umów sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez ANB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie 8, ul. Ostrobramska 91, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000038402, NIP 526-000-68-93, REGON 011045913, GIOŚ E0002200WBW, - zwaną także dalej „Sprzedawcą” - prowadzącą sklep internetowy „MightySeven.pl” (https://mightyseven.pl) z klientami sklepu – zwanymi dalej Klient lub Kupujący – z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Adres dla korespondencji pisemnej, w tym także do składania reklamacji:

ANB Sp. z o.o. sp.k.
ul. Zerzeńska 36,
04-787 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: sklep@anb.com.pl
Niniejsze ogólne warunki umów są powszechnie dostępne na stronie internetowej www.anb.com.pl.
Niniejsze ogólne warunki umów mają zastosowanie do umów zawartych od 03 września 2018 r.I. WARUNKI OGÓLNE
 

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia umowy sprzedaży.


2.2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.


2.3. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej sklepu przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.


2.4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.


2.5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.


2.6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.


2.7. Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji może nastąpić w szczególności:

  • gdy Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny za uprzednio zakupiony towar,
  • wyczerpania zapasów magazynowych,
  • błędów w informatycznym systemie magazynowo-księgowym Sprzedawcy.

 

2.8. Brak informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta oznacza odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji.


2.9. W przypadku sprowadzania od producenta towaru o cechach lub właściwościach indywidualnych, na indywidualne zamówienie, Sprzedawca, przed wysłaniem informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, może żądać od Klienta zadatku albo innego zabezpieczenia wykonania umowy.


2.10. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 4 powyżej, i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.


2.11. Brak zapłaty w ustalonym terminie jest równoznaczny z oświadczeniem Klienta o odstąpieniu od umowy.

 


3. CENY I OPŁATY

3.1. Ceny podane przez Sprzedawcę odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru. Podane ceny obowiązują przy odbiorze towaru w magazynie Sprzedawcy tj. nie uwzględniają kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego .


W ofertach i potwierdzeniach zamówienia podawane są ceny netto (bez VAT) oraz ceny brutto (zawierające podatek VAT).


3.2. Jeżeli na życzenie Kupującego towar ma zostać dostarczony pod wskazany adres, koszt takiej przesyłki określany jest w informacji dotyczącej danego towaru i dodatkowo w potwierdzeniu zamówienia.

 

4. WARUNKI ZAPŁATY

Zapłata ceny kupowanego towaru i opłaty za przesyłkę następuje bądź elektronicznie przy złożeniu zamówienia (zgodnie z instrukcją zawartą na stronie sklepu internetowego), bądź zwykłym przelewem bankowym, bądź za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że ustalono zapłatę w chwili odbioru towaru – „za pobraniem”.

W każdym przypadku Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty ceny najpóźniej z chwilą odebrania przez Kupującego zamówionego towaru. Strony mogą umówić się na inny termin zapłaty . Z chwilą, gdy Kupujący popadnie w opóźnienie z zapłatą ceny za dostawę towaru z umów zawartych wcześniej, zobowiązanie do zapłaty z tytułu zawartej umowy staje się natychmiast wymagalne, bez względu na ustalony wcześniej, odroczony termin płatności.


5. WYKONANIE UMOWY


5.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar i wydać go Kupującemu w terminie jednoznacznie określonym w umowie, ewentualnie przed określonym terminem, o ile uprzednio poinformuje o tym Kupującego. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie określono innego terminu wydania towaru lub wykonania usługi, Sprzedawca powinien wykonać umowę w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.


Jeżeli towar ma być dostarczany częściami, a strony nie ustaliły terminów dostaw kolejnych partii towaru, Sprzedawca wykona kolejne dostawy w terminie wynikającym z właściwości świadczenia, albo też bez zbędnej zwłoki po wezwaniu jej przez Kupującego do wykonania kolejnych dostaw.


5.2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, odbiór zamówionego towaru następuje z magazynu Sprzedawcy w Warszawie. Na życzenie Kupującego towar może zostać dostarczony na jego koszt pod wskazany adres.UWAGA: Sprzedawca dostarcza towar tylko na terenie Polski. Możliwe jest dostarczenie do innego kraju za specjalnym uzgodnieniem.5.3. Jeżeli towar jest dostarczany na adres wskazany przez Kupującego, Kupujący przy odbiorze powinien sprawdzić stan przesyłki i zaznaczyć ewentualne uszkodzenia na liście przewozowym/pokwitowaniu odbioru. Brak adnotacji Kupującego o uszkodzeniu przesyłki uprawnia Sprzedawcę do żądania od Kupującego odszkodowania za szkodę z tego wynikłą.


5.4. Kupujący może w zamówieniu wskazać firmę przewozową, która na jego zlecenie i w jego imieniu odbierze towar z magazynu Sprzedawcy. W takim przypadku niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania go przedstawicielowi Kupującego lub firmie przewozowej.


5.5. Nieodebranie zamówionego i nieopłaconego w całości towaru przez 30 dni po terminie określonym do wydania towaru równoznaczne jest z odstąpieniem Kupującego od umowy, chyba że Strony uzgodniły przedłużenie okresu do odbioru towaru. Wpłacony zadatek ulega zatrzymaniu na rzecz Sprzedawcy.


5.6. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli okaże się, że Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny za uprzednio zakupiony towar u Sprzedawcy lub za świadczoną przez Sprzedawcę usługę.


5.7. Sprzedawca ma prawo zachować wpłacony przez Kupującego zadatek, o którym mowa w pkt 2.9. (dotyczy towaru o cechach lub właściwościach indywidualnych, na indywidualne zamówienie), w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Kupującego.


5.8. Kupujący ma prawo żądać zwrotu zadatku, o którym mowa w pkt 2.9. ( dotyczy towaru o cechach lub właściwościach indywidualnych, na indywidualne zamówienie), w podwójnej wysokości w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę lub Kupującego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Sprzedawcy.

 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

6.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar bez wad, odpowiadający umowie.


6.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (wydanie towaru) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek używania towaru w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi.


6.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.


6.4. Reklamacje powinny być składane na piśmie na adres: ul. Zerzeńska 36, 04-787 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres sklep@anb.com.pl, bądź osobiście w dziale sprzedaży Sprzedawcy przy ul. Zerzeńskiej 36 w Warszawie.


6.5. Wraz ze składaną reklamacją Kupujący zobowiązany jest dostarczyć, reklamowany towar do serwisu Sprzedającego na w/w adres. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy (wymiary przekraczające wymiary paczek przyjmowanych przez pocztę) lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

 

W przypadku napraw serwisowych podlegających pod system door-to-door koszt transportu ponoszony jest przez firmę ANB Sp. z o.o. Sp. k. pod warunkiem że transport zostanie zlecony przez firmę ANB Sp. z o.o. Sp. K. bądź zostanie zlecony na nasz numer klienta w firmie kurierskiej Fedex (w tym przypadku prosimy o kontakt z Naszymi Handlowcami)


6.6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może: (a) żądać usunięcia wady, (b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, (c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo (d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy lub do obniżenia ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wadę usunie (dokona naprawy) lub wymieni towar na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania , jeżeli towar był już naprawiany lub wymiany na wolny od wad albo Sprzedawca nie uczynił wcześniej zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. lub Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna (nie uniemożliwia korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem).


6.7. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni.


6.8. Większość oferowanych towarów posiada gwarancje jakości producenta lub importera. Warunki gwarancji określa każdorazowo dokument gwarancyjny wydawany razem z towarem.

 

7. ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

7.1. Informujemy, że zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Informacja o punktach odbioru zużytego sprzętu znajduje się na naszej stronie internetowej tutaj (kliknij). 

Sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć od Kupującego zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedany sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Kupujący ma możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu w punkcie sprzedaży Sprzedawcy (ul. Zerzeńska 36, 04-787 Warszawa). Na życzenie Kupującego Sprzedawca zapewnia odbiór zużytego sprzętu od Kupującego z miejsca dostawy sprzedawanego sprzętu i w czasie wydawania zakupionego sprzętu. Kupujący zgłasza takie żądanie przy składaniu zamówienia.

 

 

II. UREGULOWANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 


Poniższe zapisy mają zastosowanie przy umowach zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221k.c. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W zakresie nieuregulowanym odmiennie zastosowanie mają zapisy działu I WARUNKI OGÓLNE.

 


8. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA 


8.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (listem poleconym dla celów dowodowych). Można skorzystać z załączonego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który dostępny jest tutaj (kliknij).

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.2. Wydany towar ulega zwrotowi Sprzedawcy w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


8.3. Zwrot powinien nastąpić do punktu sprzedaży Sprzedawcy lub do jego siedziby niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Odesłanie towaru może nastąpić pocztą lub firmą przewozową wybraną przez Kupującego.


Kupujący ponosi koszty przesyłki zwrotnej według taryfy wybranej przez siebie firmy.


8.4. Uiszczona Sprzedawcy płatność ulega zwrotowi Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu rzeczy inny niż zwykły sposób dostarczenia , zwrot płatności obejmuje koszty wysyłki w najtańszy zwykły sposób oferowany przez Kupującego.


8.5. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku:

  • zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
  • zakupu towaru na portalach aukcyjnych.

8.6. Powyższe zapisy dotyczące ustawowego prawa odstąpienia stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

9. REKLAMACJE

Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną, jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło tą drogą).
Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w pkt 7.7. uważa się, że uznał reklamację.
Konsument zamiast naprawy może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać jego naprawy, chyba ze jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 

10. POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ


Sprzedający przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

Potwierdzenie obejmuje:

  1. tekst niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Zawieranej na Odległość z załącznikiem – wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanych jako załącznik do informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, oraz
  2. paragon fiskalny wydawany jednocześnie z wydaniem towaru (w opakowaniu przesyłki).


Na życzenie Klienta – konsumenta zgłoszone najpóźniej w chwili złożenia zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, którą dołącza do wydawanego towaru.

 

11. WZÓR OŚWIADCZENIA

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Stosowanie tego wzoru nie jest obowiązkowe.

 


III. KLAUZULE OGÓLNE

12. NIEWAŻNOŚĆ CZĘŚCIOWA

Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.13. SIŁA WYŻSZA


Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność.

 

14. STOSOWANE PRAWO. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 poz.683)
Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające któregokolwiek z opisanych wyżej postanowień wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 12 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-07-12
szybko!!
2022-04-07
Wszystko OK
pixel